Suomesta maailman turvallisin maa

Suomesta maailman turvallisin maa

Suomi on maailman onnellisin maa, ilmenee tuoreesta YK:n raportista. Turvallisuuden eteen on kuitenkin vielä tekemistä, sillä maailman turvallisimpien maiden listauksessa jäämme sijalle 14.  Turvallisuus on hyvinvoinnin kivijalka. Ilman turvallisuutta meillä ei ole hyvää yhteiskuntaa, palveluja ja hyvinvointia. Suomessa on oltava turvallista rajoilla, kaduilla ja kodeissa.  Pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja jengirikollisuuden nousu ovat osoittaneet, että turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä voi tapahtua muutoksia nopeastikin. Nuorten, pitkälti maahanmuuttajataustaisten päätymiseen katujengeihin on puututtava niin kovilla kuin pehmeillä keinoilla. Kokoomus on esittänyt 12 kohdan listan, jolla ongelmaan voidaan puuttua. Tarvitaan mielekästä tekemistä ja lastensuojelun toimenpiteitä, mutta myös kovempia rangaistuksia ampuma-aserikoksista.  Jotta erilaisiin uhkiin voidaan varautua, tarvitaan uutta ajattelua. Turvallisuushaasteita ja -uhkia ennaltaehkäistään varmistamalla arjen turvallisuus ja yhteiskuntarauha. Häiriötilanteisiin vastataan varmistamalla turvallisuuspalvelut ja avunsaanti. Samaan aikaan varaudutaan ja luodaan suunnitelmat vakavampien ja laajempien häiriöiden varalle. Onnistuminen vaatii vahvempaa koordinaatiota. Yhteistyön on toimittava ja tiedon on liikuttava. Turvallisuuden edistäminen on säädettävä nykyistä selkeämmin kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäväksi. Kun kokonaisturvallisuus on kunnossa, kestää yhteiskunta kaikki sen eteen tulevat haasteet ja ongelmat. Puolustuskyky pitää saada kuntoon kotona ja yhdessä muiden kanssa. Kiristynyt turvallisuustilanne edellyttää maanpuolustuksen ja sekä kotimaisen että eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamista. Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta puolustuksestaan siitä huolimatta, että Nato on Euroopan tärkein turvallisuuden tuottaja. EU:n puolustusteollista yhteistyötä ja vahvistettava ja sotilaallista liikkuvuutta on parannettava. Turvallisuus ei ole vain puolustusta. Sähkö- ja kantaverkkoja on uudistettava ja kehitettävä, energiaomavaraisuutta ja ruokatuotantoa on vahvistettava, sekä lääkehuolto varmistettava. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut ja muut peruspalvelut on varmistettava myös häiriö- ja poikkeusoloissa. Mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon. Varmistetaan että Suomi säilyy turvallisena myös tuleville...
Ammatillista osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän!

Ammatillista osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän!

Suomen haasteena on krooninen osaajapula.  Eniten pulaa on ammatillisista osaajista. Yli puolet Suomalaisista yrityksistä tarvitsee eniten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Samalla jokaisesta nuorten ikäluokasta noin 15 prosenttia jää ilman toisen asteen tutkintoa. Koulutuksen keskeyttämistä toisella asteella on vähennettävä määrätietoisesti. Meidän täytyy varmistaa, että jokainen opiskelija saa ansaitsemansa ja lain edellyttämät henkilökohtaiset suunnitelmat. Jokaisella toiselle asteelle tulevalla on oltava jo peruskoulun päättäessään riittävät tiedot ja taidot opiskeluun toisella asteella. Tavoitteena ei voi olla vähempää kuin se, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon ja että entistä useampi nuori myös korkea-asteen tutkinnon. Ammatillisen koulutuksen merkitys on suuri myös osaamistason nostamisessa: puolet AMK-opiskelijoista tulee ammatillisen koulutuksen polkua. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen rahoitusta ei kuitenkaan saa asettaa vastakkain, Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämää siirtoa ammatillisesta korkeakouluihin ei tule tehdä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei myöskään pidä jakaa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitukseksi vaan rahoituksen on jatkossakin perustuttava myös vaikuttavuuteen ja työllistymiseen. Annetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille työrauha toimeenpanna paitsi amisreformia, myös huolehtia oppivelvollisuusiän pidentämisen tuomista muutoksista. Samaan aikaan kun meillä on pulaa osaavasta työvoimasta ja avoimia työpaikkoja on yli 175 000, esimerkiksi tammikuussa Suomessa oli 258 000 työtöntä työnhakijaa. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on luotava ja varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan työllistyäkseen. Ammatillisessa koulutuksessa tulee pitää kiinni osaamisperusteisuudesta – näin huolehditaan työelämässä tarvittavasta ammattitaidosta. Jatketaan ammatillisen koulutuksen kehittämistä osaamisperustaisuuden pohjalta ja vahvassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena tulee olla auttaa kohtaanto-ongelman ratkaisussa. Aloituspaikkajaon tulee vastata työelämän tarpeisiin.  Ammatillisen koulutuksen merkitys osaamisen täydentämisessä tai alanvaihdossa on suuri. Yli puolet ammatillisen opiskelijoista on aikuisia. Tästä olen itse hyvä esimerkki. Suoritin ensin kauppatieteiden maisteriopinnot. Tultuani valituksi purjehduksen päävalmentajaksi, suoritin ammattivalmentajatutkinnon. Ammatillinen koulutus...
Varhaiskasvatus kantaa pitkälle elämässä

Varhaiskasvatus kantaa pitkälle elämässä

Vierailin tänään aamulla oman lapseni päiväkodissa, henkilökunnan kutsusta. Lapset saivat kertoa minulle terveisiä, mitä päiväkotiin tarvittaisiin enemmän – tai vähemmän. Ensimmäkseen toiveet liittyivät leluihin, myös ulkona. Henkilökunnalta sain tarkempia toiveita ja viestejä vietäväksi eteenpäin. Laadukas varhaiskasvatus on parasta tasa-arvoa, syrjäytymisen ehkäisyä ja hyvän tulevaisuuden rakentamista jokaiselle lapselle. Onkin osuvaa, että valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teema on ”Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen”. Laadukas toiminta ei kuitenkaan toteudu ilman osaavaa ja riittävää henkilökuntaa. Ja vain laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, tukee oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Laajat kansainväliset tutkimukset alleviivaavat varhaiskasvatuksen merkitystä koko myöhemmälle elämälle. Pula ammattilaisista etenkin pääkaupunkiseudulla on kuitenkin suuri. Varhaiskasvatuksen opettajapulan taustalla on se, että yliopistojen koulutusmäärät ovat olleet jo pitkään täysin riittämättömiä. Varhaiskasvatuksen laadun vahvistamista on jatkettava varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tulevan hallituksen tehtävänä on varmistaa, että meillä on riittävästi ammattilaisia, kun uusi henkilöstörakenne astuu voimaan vuonna 2030. Nykyhallitus sai aikamoisen läksytyksen eduskunnalta budjettimietinnössä. Siinä alleviivattiin, että varhaiskasvatuksen opettajien määrästä olisi pitänyt huolehtia, ja siinä edellytettiin, kun lopulta täydennys varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen tuli, olisi koulutus pitänyt suunnata sinne, missä on suurin pula, eli pääkaupunkiseudulle. Näin ei tapahtunut. Yliopistot tarvitsevat pysyvää rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Myös muuntokoulutuksen määrää on kasvatettava. Muuntokoulutuksella jo varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset kouluttautuvat työn ohella opettajiksi. Koulutusmäärien nostaminen on olennaista myös, jotta kaksivuotinen esiopetus voidaan toteuttaa kokeilun päätyttyä. Kokoomuksessa haluamme, että jokainen lapsi tulisi suunnitelmallisen pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin viimeistään viisi vuotiaana. Toivottavasti ensi vaalikaudella kaksivuotisesta esiopetuksesta tehdään totta. Kasvatus- ja koulutusalan veto- ja pitovoimaa on myös vahvistettava. Alan työoloja on parannettava esimerkiksi vähentämällä ylimääräistä byrokratiaa, jotta ammattilaiset voivat keskittyä päätyöhönsä. Myös johtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Varhaiskasvatuslaki vahvisti varhaiskasvatuksen asemaa osana...
Koulutukseen tulee panostaa – se on edellytys talouskasvulle

Koulutukseen tulee panostaa – se on edellytys talouskasvulle

Lokakuussa 2022 julkaistussa OECD-tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut keskitason alapuolelle siinä, missä vuonna 2000 olimme OECD-maiden korkeimpien joukossa. Suomen haasteena on myös krooninen osaajapula – töitä olisi, mutta tekijöitä ei löydy. Oma ikäluokkani on jäämässä Suomen korkeimmin koulutetuksi, jos mikään ei muutu. Koulutus on inhimillistä pääomaa, avain parempaan tulevaisuuteen. Osaamistason nosto on myös edellytys talouskasvulle ja panostus koulutukseen on tämän edellytys. Emme voi jättää laskua ympäristöstä, mutta ei taloudestakaan nuorten maksettavaksi. Hyvä osaaminen on paitsi avain hyvään asemaan työmarkkinoilla, myös turvaa työelämän muutoksiin: vanhan osaamisen päälle on helpompi rakentaa uutta osaamista. Kokoomuksessa me haluamme nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa helpottamalla ilman opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa olevien pääsemistä korkeakoulutukseen. Meidän tulee seurata säännöllisesti koulutuksen laatua ja läpäisyä sekä valmistuneiden työllistymistä.Opetukseen ja tutkimukseen on panostettava. Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä ja ne rahoitettava pysyvällä määrärahalla, jotta osaamistaso voi nousta ja jotta etenemme kohti 2030 tavoitetta korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osalta. Erityisesti paikkoja on lisättävä sinne, missä on paljon nuoria ja suhteessa vähän opiskelupaikkoja, kuten Uudellemaalle. Satsaaminen opetukseen ei kuitenkaan riitä, jos opiskelijat voivat huonosti. Ilman koulutettuja, työkykyisiä osaajia voi viimeinen sammuttaa hyvinvointivaltion valot. Kolmoiskriisi on kohdellut nuoria huonosti. Terapiaan ja terkkarille on vaikea päästä. Tänään julkaistun Nuorisobarometrin mukaan myös nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Säädetään terapiatakuu, varmistetaan YTHS:n rahoitus ja satsataan liikuntaan. Toivottavasti nuoret aktivoituisivat myös äänestäjinä – sillä näissä vaaleissa on kyse myös sukupolvien välisestä...
Nämä asiat on muutettava läheisen kuoleman kohdatessa

Nämä asiat on muutettava läheisen kuoleman kohdatessa

Henkilökohtainen on poliittista. Äitini menehtyi joulun alla saattohoidon päätteeksi syöpään. Kokemus oli raskas ja vaikutti koko viime vuoden elämääni voimakkaasti. Olen kiitollinen äitini saamasta hyvästä ja inhimillisestä saattohoidosta ja siitä, että me läheiset saimme olla loppuun asti vieressä. Kuoleman jälkeen läheisten suru on suuri. Surun keskellä toivoisi, että asioiden hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Nyt näin ei ole. Omaisen kuollessa pankkitilit jäädytetään ja jokaiseen tahoon on oltava erikseen yhteydessä. Ensi vaalikaudella on vauhditettava omaisten taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, joka kokoaisi tiedot yhteen palveluun. Sen kautta kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi sujuvaa mm. verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Toinen muutettava asia on perintövero. Erityisesti tilanteessa, jossa omaisuus on lähinnä velaton asunto, johon leski jää asumaan eikä mitään omaisuutta myydä, voi perintöveron seuraamus olla jälkeläisille kohtuuton. Tällaisia tilanteita tullaan näkemään enenevässä määrin, kun oman talon tai asunnon säästämiseksi ahkeroineet suuret ikäluokat ovat tulossa vanhuusikään. Ensi vaiheessa perintöveron maksatus tulisi voida jaksottaa pidämme aikavälille, esimerkiksi viidelle vuodelle. Maksuaikaa toki voi nytkin anoa, mutta siitä maksetaan viivästyskorkoa. Seuraavassa vaiheessa tulisi selvittää siirtyminen luovutusvoittoveroon ja perintöveron alarajan nostaminen ylemmäs 20 000 euron alarajasta. Näin perintöveron määrä pienistä perinnöistä jäisi kohtuullisemmaksi. Luovutusvoittoveroa taas maksettaisiin, kun omaisuus realisoidaan ja olisi jotain, mistä maksaa. Nykytilanteessa perilliset (esimerkiksi lapset) maksavat veroa siitä, että omainen kuolee, vaikka rahaa ei tilille tule pennin hyrrää. Kun suurista ikäluokista aika jättää, on heidän lastensa joukossa myös pienituloisia ja yksinhuoltajia. Aivan tavallisesta kodista pääkaupunkiseudulla perintöveroseuraamus saattaa olla tuhansia euroja. Ei ole kohtuullista, että omaisen kuolema lisää myös omaa taloudellista...
The War in Ukraine and its implications for Europe

The War in Ukraine and its implications for Europe

The European Peoples’ Party (EPP) had a summit in Helsinki on the 9th of March. I participated on the working lunch on the topic The War in Ukraine and its implications for Europe.  The war ends when Ukraine wins. We all can help. As countries, as Europe and as individuals. One year ago Russia started its cruel, illegal war of aggression against Ukraine. One year on, Ukraine continues to courageously fight for its freedom and independence. Ukraine’s concern is ours. We are both neighbors with long borderlines of a country, that starts wars.  Russia’s war of aggression has led to the worst humanitarian crisis Europe has seen since the Second World War. Millions of Ukrainians have had to leave their homes and the number of casualties keeps rising as Russia continues its attacks on Ukraine’s cities and critical infrastructure. Finland will continue to strongly support Ukraine in different ways as long as necessary. Finland has welcomed people fleeing Ukraine and offered them temporary protection, and we will continue to do so. We will do our utmost to make those who have fled the war feel welcome and safe in our country. And we will help Ukrainians rebuild their beautiful homeland. Finland supports Ukraine and its neighboring countries affected by the war. This support takes many forms. Since February 2022, Finland has given about EUR 930 million in support of Ukraine. Humanitarian assistance and development cooperation accounts for nearly EUR 140 million of this sum and defense material assistance and other material assistance for about EUR 760 million. Humanitarian assistance, material assistance and development cooperation funds has been delivered to Ukraine through different...